Algemene Voorwaarden De Deursackers

Carnavalsvereniging de Deursackers
Algemene voorwaarden
Definities:

 1. C.V. De Deursackers: Carnavalsvereniging de Deursackers, gevestigd te Sijbekarspel;
 2. Ondernemer: rechtspersoon die producten en of diensten aanbiedt een de consumenten;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van de vereniging en een
  overeenkomst aangaat op afstand met de ondernemer;
 4. Klant: degene met wie C.V. De Deursackers een overeenkomst is aangegaan;
 5. Partijen: C.V. de Deursackers en de klant samen.
 6. Persoonsgegevens: worden verzameld van leden van de vereniging, vrijwilligers,
  bestuursleden, bijzondere taak of functie (Prins, Adjudant, Raadslid, Jeugdprins,
  Jeugdraadslid) of een zakelijke relatie met C.V. De Deursackers.
  Identiteit van de ondernemer:
  KVK: 40624869
  Contact persoon: Mireille Reus
  Tel. Nr. 06-57973365
  Mail: bestuur@deursackers.nl
  Toepasselijkheid algemene voorwaarden:
 7. Het deelnemen aan de carnavalsvereniging en het betreden van het carnavalsweekend in
  dorpshuis de Vang geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Wij zijn niet
  aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan de carnavalsvereniging.
 8. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, werkzaamheden en
  overeenkomsten door C.V. de Deursackers
 9. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is overeengekomen.
  Aansprakelijkheid:
 10. C.V.de Deursackers is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant of consument
  lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 11. Indien C.V.de Deursackers aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk
  voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
  overeenkomst.
 12. C.V. de Deursackers is niet aansprakelijk voor beschadiging van producten tijdens het vervoer
  of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of
  namens klant, C.V.de Deursackers of derden.
 13. C.V.de Deursackers is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst,
  gevolgschade, gemiste besparingen of schade aan derden.
  Prijzen
 14. Alle prijzen die C.V. de Deursackers hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief
  eventuele overige kosten administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten,
  tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 15. Alle producten die C.V. de Deursackers hanteert voor zijn producten zijn te allen tijde te
  wijzigen.
  Privacy statement:
  C.V. de Deursackers hecht veel waarde aan de privacy van klanten en consumenten.
 16. C.V. De Deursackers houdt zich aan de Verordening Gegevensbescherming
 17. C.V. de Deursackers neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van de
  persoonsgegevens.
  Minderjarigen:
 18. C.V. de Deursackers verwerken enkel en alleen persoonsgegevens (personen jonger dan 18
  jaar) indien daarvoor door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijke
  toestemming is gegeven;
 19. C.V. De Deursackers laten alleen minderjarigen deelnemen aan de vereniging met schriftelijke
  toestemming door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
  Klachten:
 20. C.V. de Deursackers hanteert alle klachten zo spoedig mogelijk over de verleende dienst of
  geleverd product;
 21. Consumenten van C.V. de Deursackers dienen binnen 2 maanden na constatering van de
  klacht de vereniging op de hoogte te brengen;
 22. Alle klachten dienen gestuurd te worden naar bestuur@deursackers.nl voor een zo spoedig
  mogelijke reactie.

Scroll naar boven